شرح وظایف امور آزمایشگاه‌ها

1 ـ انجام امور مربوط به برنامه عملیاتی آزمایشگاهها و ثبت و پیگیری موارد مربوط در سامانهHOP

2 ـ ارتباط مستمر و شرکت در جلسات مربوط به امور آزمایشگاهها

3 ـ برنامه ریزی و پیگیری اجرای برنامه های آموزش و توانمند سازی مسئولین فنی و کارکنان آزمایشگاهاو پیگیری اجرای برنامه ها

4 ـ اولویت بندی برنامه های آزمایشگاههاو پیگیری اجرای برنامه ها

5 ـ بازدید و نظارت منظم بر فعالیت های آزمایشگاههای تحت پوشش و مراقبت و ارزشیابی  کمی و کیفی

6 ـ  همکاری و تعامل سازنده با مسئولین فنی و کارکنان آزمایشگاههای تحت پوشش

7 –همکاری و تعامل سازنده با بخش های خارج سیستم بهداشتی در راستای ارتقا سلامت جامعه

8-پشتیبانی روش های خرید تجهیزات و کیت ها و مواد مصرفی آزمایشگاههای تحت پوشش