دستورعمل‌های آمار و تحلیل عملکرد
1399/5/12 يكشنبه
نحوه صدور گواهی پزشکی برای فوت ناشی از کرونا
دستورعمل بین‌المللی گواهی پزشکی مرگ ناشی از بیماری کووید19
1398/5/1 سه‌شنبه
نمودار فرآیند تهیه آمار و گزارشات مورد نیاز محققین، پژوهشگران، دانشجویان و ...
فرآیند گزارشات مورد نیاز محققین
1398/5/1 سه‌شنبه
نمودار بررسی کمی و کیفی داده‌های مرگ
در سامانه برنامه نظام ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ مرکز بهداشت استان
1398/5/1 سه‌شنبه
نمودار فرآیند تهیه و ارسال آمار و گزارشات حوزه معاونت بهداشتی
جمع‌آوری شاخص‌های بهداشتی در تهیه آمار و گزارشات سازمان‌ها
1398/2/8 يكشنبه
پرسشنامه کالبد شکافی شفاهی
برای ارتقای کمی و کیفی نظام ثبت علل مرگ متوفیان فاقد گواهی پزشکی
1398/2/8 يكشنبه
فلوچارت همکاری بین بخشی درصورت وقوع مرگ در استان
در هنگام وقوع مرگ همکاری‌های بین بخشی توسط واحدهای دانشگاه علوم پزشکی با ...
1398/2/8 يكشنبه
ساماندهی صدور جواز دفن فوت شدگان غیر بیمارستانی
درخصوص فوت شدگان غیر بیمارستانی در شهرهای بزرگ استان
1398/1/31 شنبه
فلوچارت صدور جواز دفن فوت شدگان بیمارستانی
طرح ساماندهی صدور جواز دفن