میز خدمت الکترونیک
 
              مشاهده مشخصات خدمات شناسه‌دار معاونت بهداشتی دانشگاه
                                                                             
( 6 خدمت اصلی و زیرخدمت‌ها)
                    
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
       
     

                                                       

          رر    ووووو       ااااااااا  .....       
مراکز خدمات جامع سلامت      شهرستان‌های تابعه           اداره بازرسی  و پاسخگویی به شکایات
                                                    
    
        
 
      ررر              
 
          راهنمای معاونت پژوهش‌های کاربردی مرکزجامع تکامل کودکان 

  
                         تور مجازی دانشگاه