تازه ها
اول آذر 98، آغاز طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت» در شهر محمدیه
با اجرای این طرح، در هر خانه، یک تن در زمینه مسایل بهداشت در خصوص پیشگیری، کمک های اولیه و بازتوانی، آموزش خواهد دید
در استان قزوین، اولین نشست هماهنگی اجرای طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت»، برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه هماهنگی طرح هرخانه یک پایگاه سلامت
برای اجتماعی سازی سلامت - استان قزوین، محل اجرای طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت» می شود.
دکتر رئیسی، وجود یک فرد دارای اطلاعات و سواد سلامت بالا در خانوار را موجب امنیت سلامت خانواده دانست.
بررسی شرایط اجرای طرح آزمایشی هر خانه یک پایگاه سلامت در محمدیه توسط معاون و مشاور وزیر بهداشت
این بازدید در راستای اجرای طرح آزمایشی هر خانه یک پایگاه سلامت که قرار است در آینده ای نزدیک اجرا شود انجام شد
فصلنامه بهورز سال بیست و نهم (شماره 102) پاییز 1398
پزشکی و پیراپزشکی
دستورعمل اجرايي برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
نسخه 19-1
مراکز خدمات جامع سلامت
سناریوی مرگ مادر
صفحه11 فصلنامه بهورز (شماره101)
اصول مذاکره برای پیشبرد برنامه‌های سلامت
صفحه2 تا7 فصلنامه بهورز (شماره101)
فصلنامه بهورز سال بیست و نهم (شماره 101) تابستان 1398
پزشکی و پیراپزشکی