آمار و تحلیل عملکرد
تازه ها
اهداف و برنامه استراتژیک سوم معاونت بهداشتی پایش شد.
پیگیری دستیابی به اهداف حوزه معاونت ازطریق برنامه‌ریزی استراتژیک
دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سطح و علل مرگ در سال 98
اسلایدها و مطالب آموزشی
آزمون کدگذاری طبقه بندی بین‌المللی بیماریها ICD10
برگزاری در استان قزوین - سال 1398
کمیته دانشگاهی نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ
برگزاری در تاریخ 26 آبان 98
امید به زندگی و علت مرگ
بین سال‌های 2000 تا 2016، امید به زندگی بدو تولد در جهان افزایش یافته است.
کارگاه آموزشی دستیاران تخصصی بدو ورود سال 1398 درخصوص صدور گواهی پزشکی فوت با استانداردهای الکترونیک
هفتم شهریور ماه 98، در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
نمودار فرآیند تهیه آمار و گزارشات مورد نیاز محققین، پژوهشگران، دانشجویان و ...
فرآیند گزارشات مورد نیاز محققین
نمودار بررسی کمی و کیفی داده‌های مرگ
در سامانه برنامه نظام ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ مرکز بهداشت استان
نمودار فرآیند تهیه و ارسال آمار و گزارشات حوزه معاونت بهداشتی
جمع‌آوری شاخص‌های بهداشتی در تهیه آمار و گزارشات سازمان‌ها