تازه ها
امید به زندگی و علت مرگ
بین سال‌های 2000 تا 2016، امید به زندگی بدو تولد در جهان افزایش یافته است.
کارگاه آموزشی دستیاران تخصصی بدو ورود سال 1398 درخصوص صدور گواهی پزشکی فوت با استانداردهای الکترونیک
هفتم شهریور ماه 98، در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
نمودار فرآیند تهیه آمار و گزارشات مورد نیاز محققین، پژوهشگران، دانشجویان و ...
فرآیند گزارشات مورد نیاز محققین
نمودار بررسی کمی و کیفی داده‌های مرگ
در سامانه برنامه نظام ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ مرکز بهداشت استان
نمودار فرآیند تهیه و ارسال آمار و گزارشات حوزه معاونت بهداشتی
جمع‌آوری شاخص‌های بهداشتی در تهیه آمار و گزارشات سازمان‌ها
فایل‌های ارائه شده در کارگاه احتمال مرگ 30 تا 70 سال
در مرکز بهداشت استان روز دوشنیه 24 تیر ماه 1398
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تکمیل گواهی فوت و قوانین مرتبط با آن
1خرداد ماه98 ، سالن اجتماعات بیمارستان کوثر
پرسشنامه کالبد شکافی شفاهی
برای ارتقای کمی و کیفی نظام ثبت علل مرگ متوفیان فاقد گواهی پزشکی
فلوچارت همکاری بین بخشی درصورت وقوع مرگ در استان
در هنگام وقوع مرگ همکاری‌های بین بخشی توسط واحدهای دانشگاه علوم پزشکی با ...