تازه ها
اولین کمیته اجرایی نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ ، در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزارشد
جهت ارتقای کیفیت برگزاری کارگاهها ی صدور گواهی فوت نیاز به نظارت و همکاری معاونت آموزشی در برنامه ریزی کارگاهها می باشد
برگزاری کارگاه های آموزشی باعنوان صدور گواهی فوت پزشکی بااستانداردهای الکترونیک
واحدهای دارای رتبه اول در ارزیابی عملکرد سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی قزوین معرفی شدند
معاونت بهداشتی، مراکز آموزشی - درمانی شهیدرجایی و 22 بهمن، شبکه بهداشت - درمان شهرستان آبیک و دانشکده دندانپزشکی، موفق به کسب رتبه‌های اول در ارزیابی عملکرد سال 1395 شدند
پایش اهداف و برنامه های اختصاصی معاونت بهداشتی
اهداف و برنامه های اختصاصی معاونت بهداشتی توسط کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه ، مطابق چک لیست مربوطه مورد پایش و بررسی قرار گرفت
پایش برنامه عملیاتی مرکزبهداشت شهیدبلندیان قزوین
برنامه عملیاتی بعنوان ابزاری اثربخش در تحقق چشم اندازها، راهبردها، اهداف و آرمان های نظام سلامت
برگزاری جلسه آموزشی درخصوص سامانه یکپارچه پایش برنامه عملیاتی ویژه کارشناسان برنامه عملیاتی شهرستان ها
آشنایی با نحوه کارکرد، چگونگی بارگذاری مستندات و نحوه گزارش گیری از سامانه یکپارچه پایش برنامه عملیاتی
بررسی شاخص های زیج حیاتی مناطق روستایی استان
زیح حیاتی به عنوان مهمترین جزء نظام مدیریت اطلاعات مبتنی بر PHC (مراقبتهای اولیه بهداشتی)
جلسه مجازی بررسی برنامه عملیاتی سال 96
بامشارکت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین وکلیه معاونین بهداشتی سراسرکشور
جلسه هماهنگی تدوین برنامه عملیاتی سال 1396 معاونت بهداشتی دانشگاه