کمیته تخصصی سلامت
مصوبات کمیته تخصصی سلامت
مصوبات کمیته تخصصی سلامت کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان قزوین  جلسه تاریخ 9 فروردین 1396 با موضوع ساماندهی پسماندهای عفونی