تازه‌های امور آزمایشگاه‌ها
مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی

1398/11/27 يكشنبه

هدف پزشک از درخواست آزمایش، بررسی وضعیت پاتوفیزیولوژیک بیمار به‌منظور تشخیص، پیگیری یا درمان است. نتایج آزمایش زمانی می‌تواند در تصمیم‌گیری به پزشک کمک کند که تأثیر خطاهای آزمایشگاه بر نتیجه نهایی ناچیز بوده و پاسخ آزمایش تنها نشانگر وضعیت بیولوژیک بیمار باشد.
برای اخذ نتیجه درست و قابل قبول و به حداقل‌رساندن خطاهای آزمایشگاه، اجرای صحیح برنامه تضمین کیفیت ضروری می‌باشد. تضمین کیفیت طیف وسیعی از فعالیت‌های را در برمی‌گیرد که اجرای آنها در یک قالب نسجم منجر به رسیدن آزمایشگاه به کیفیت مطلوب می‌گردد. 
برای دریافت فایل1 مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی«آشنایی با کنترل کیفیت» کلیک نمایید.
برای دریافت فایل2 مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی «آشنایی با انواع خطاها» کلیک نمایید.
برای دریافت فایل3 مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی «آشنایی با خطای مجاز» کلیک نمایید.