تازه‌های امور آزمایشگاه‌ها
چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی آزمایشگاه‌های بهداشتی

1398/5/30 چهارشنبه

باتوجه به اهمیت بخش میکروب شناسی در تشخیص بیماری‌های عفونی و جایگاه آن در پشتیبانی از نظام مراقبت سندرمیک در اپیدمی‌ها، بلایا و فوریت‌ها، ارتقاء کیفیت این بخش از آزمایشگاه‌های بهداشتی در اولویت قرار دارد. 
 بدین منظور آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت با هدف تخصصی‌تر شدن روند ارزیابی بخش باکتری‌شناسی چک لیستی را جهت آزمایشگاه‌های بهداشتی تدوین نموده که در آن با کمی‌کردن ارزیابی‌ها، امکان مقایسه وضعیت هر آزمایشگاه در زمان‌های متفاوت امکان پذیر می‌گردد.

دریافت فایل Pdf: چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی آزمایشگاه‌های بهداشتی