تازه‌های امور آزمایشگاه‌ها
تهیه و کنترل کیفی محیط‌های کشت مورد استفاده در شناسایی ویبریو

1398/5/1 سه‌شنبه

یکی از وظایف بسیار مهم شبکه آزمایشگاه‌های بهداشتی شناسایی ویبریو التور می‌باشد که به‌ویژه در فصول گرم سال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و مانند هر فرآیند دیگری در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی نیازمند اطمینان از صحت و دقت نتا یج آن می‌باشد که این مهم، فقط و فقط با انجام کنترل کیفی مواد و وسایل مورد استفاده و اطمینان از صحت روش‌های تشخیصی حاصل می‌شود به‌این‌منظور فایل آموزشی درمورد اصول کنترل کیفیت محیط‌های کشت، مورد استفاده در فرآیند تشخیص آزمایشگاهی التور جهت استفاده در آزمایشگاه‌های بهداشتی تهیه شده است.

دریافت فایل پاورپوینت: تهیه و کنترل کیفی محیط‌های کشت مورد استفاده در شناسایی ویبریو