تازه‌های امور آزمایشگاه‌ها
تشخیص آزمایشگاهی بیماری سل (قسمت دوم)

1398/5/2 چهارشنبه

قسمت دوم: کشت سل 
سل یک بیماری باکتریال است که به‌وسیله مایکو‌باکتریوم توبرکلوزیس و گاه مایکو‌باکتریوم بوویس و مایکو‌باکتریوم افریکانوم ایجاد می‌شود این ارگانیسم همچنین تحت عنوان(Tubercle Bacilli‌) (به واسطه ایجاد ضایعاتی با نام توبرکل) و یا باسیل اسید فاست(AFB) شناخته می‌شود.
کشت خلط نسبت به آزمایش مستقیم از حساسیت بیشتری برخوردار است ولیکن نتایج آزمایش معمولا پس از 4 تا 8 هفته مشخص می‌گردد. انجام کشت خلط نیازمند وجود مراکز مجهز با تکنسین‌های ورزیده است که در همه جا میسر نمی‌باشد.
ضمناً کشت خلط به‌منظور تعیین هویت مایکو باکتریوم و بررسی مقاومت میکروب در برابر دارو‌های ضد سل نیز استفاده می‌شود. 
نتیجه مثبت آزمایش کشت خلط در افراد دارای علائم ریوی مشکوک که در رادیو‌گرافی سینه ضایعات منطبق با سل دارند ولی در آزمایش مستقیم، خلط آنها منفی است می‌تواند بسیار مفید باشد. 
دریافت فایل پاورپوینت: تشخیص آزمایشگاهی بیماری سل (قسمت دوم)