تازه‌های امور آزمایشگاه‌ها
چک لیست ارزیابی آسیب‌پذیری آزمایشگاه

1398/4/23 يكشنبه

آزمایشگاه پشتیبان در شرایط فوریت‌ها، بحران و بلایا
بررسی آمادگی آزمایشگاه‌ها به‌ویژه آزمایشگاه پشتیبان شبکه آزمایشگاهی، جهت پاسخ‌دهی سریع و به هنگام با هدف ارائه خدمات مستمر و با کیفیت، همچنین اطمینان از صحت و دقت نتایج، نیازمند ابزاری است که با استفاده از آن بتوان میزان آمادگی آزمایشگاه‌ها را براساس مدیریت ریسک تعیین کرده و با همیاری عوامل درون و برون سازمانی شرایط لازم را جهت ارائه خدمت در شرایط بحران ایجاد نمود. به‌این منظور چک لیستی توسط آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت تدوین شده و در اختیار آزمایشگاه‌های بهداشتی قرار گرفته است.

دریافت فایل Pdf: چک لیست ارزیابی آسیب‌پذیری آزمایشگاه