تازه‌های امور آزمایشگاه‌ها
چگونگی نمونه برداری از اوروفارنکس و نازو فارنکس

1398/12/24 شنبه

در این ویدیو تکنیک جمع‌آوری نمونه نازوفارنژیال و اوروفارنژیال با استفاده از سوآپ نشان داده شده است.

برای دریافت فیلم آموزشی «چگونگی نمونه برداری از اوروفارنکس و نازو فارنکس» کلیک نمایید.