تازه‌های امور آزمایشگاه‌ها
روش استاندارد انتقال نمونه‌های عفونی

1398/12/24 شنبه

انتقال نمونه‌های آلوده یا نمونه‌هایی که احتمال آلودگی آنها وجود دارد از یک آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگر از بخش‌های مختلف بیمارستان به آزمایشگاه بیمارستان یا آزمایشگاه خارج از بیمارستان و نیز از مطب پزشکان به آزمایشگاه باید تحت شرایط استاندارد صورت گیرد.

برای دریافت فیلم آموزشی « روش استاندارد انتقال نمونه‌های عفونی» کلیک نمایید.