تازه‌های امور آزمایشگاه‌ها
مدیریت رخداد ریختن – پاشیدن مواد آلوده

1398/12/24 شنبه

مراکز بهداشتی درمانی که زباله‌های پزشکی، شیمیایی یا رادیولوژی را تولید می‌کنند تعهد اخلاقی و قانونی دارند که زباله‌ها را به نحوی که کمترین خطرات زیست محیطی را بر جای گذارد دفع نمایند در این مبحث ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و وابسته آورده شده است.

برای دریافت فیلم آموزشی « مدیریت رخداد ریختن – پاشیدن مواد آلوده » کلیک نمایید.