تازه ها
1397/12/27 دوشنبه
دستورالعمل نمونه گیری و تشخیص آزمایشگاهی باکتری ویبریوکلرا (التور)
التور بيماري اسهالي مناطق گرمسيري يا در فصول گرم مناطق ديگر است.
1397/12/27 دوشنبه
جداول شناسایی میکروارگانسیم‌ها
چارت شناسایی گونه‌های استافیلوکک، کوکسی‌های گرم مثبت کاتالاز منفی و ...
1397/12/5 يكشنبه
تشخیص باسیل‌های گرم منفی (خانواده انترو باکتریاسیه)
خانواده انترو باکتریاسیه شامل گروه بزرگی از باکتری‌ها می‌باشند که به‌طور وسیع در طبیعت پراکنده هستند.
1397/11/29 دوشنبه
دستورالعمل انجام آنتی بیوگرام 2018
آخرین ویرایش دستورالعمل CLSI جهت انجام آزمایش کنترل کیفی دیسک‌ها
1397/11/29 دوشنبه
تشخیص کوکسی‌های گرم مثبت
استافیلو کوک‌ها و استرپتوکوک‌ها دوجنس مهم از خانواده میکروکوکاسیه می‌باشند که...