پرسنل امور آزمایشگاهها
مریم مرادی
  • مریم مرادی واحد امور آزمایشگاهها کارشناس هماهنگ کننده امور آزمایشگاههای معاونت بهداشتی
زهرا اسکندری
  • زهرا اسکندری واحد امور آزمایشگاهها کارشناس امور آزمایشگاههای معاونت بهداشتی