پرسنل
دکتر نسرین تنکابنی
  • دکتر نسرین تنکابنی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر سرپرست گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
دکتر سولماز فرخ زاد
  • دکتر سولماز فرخ زاد گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
فاطمه ناجی
  • فاطمه ناجی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
مینا شهسواری
  • مینا شهسواری گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
آمنه احدی زاده
  • آمنه احدی زاده گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر