نکات مهم
متقاضی محترم لطفا بعد از ثبت نام درخواست کتبی خود را به انضمام مدارک لازم شامل فرم شماره ه  یک (دریافت فرم ) ، فتو کپی و تاییدیه مدرک تحصیلی، فتوکپی شناسنامه ، فتتوکپی کارت ملی، دو قطعه عکس 3*4 و گواهی سوء پیشینه و تاییدیه فردی از نیروی انتظامی  به مرکز بهداشت شهرستان محل مورد تقاضا تحویل نمایید.
فرم صدور پروانه فعالیت آموزش بهداشت اصناف
فرم ثبت اطلاعات صدور گواهینامه آموزش بهداشت
نام درخواست کننده
نام خانوادگی درخواست کننده
کد ملی
نام پدر
شماره شناسنامه
شماره موبایل
میزان تحصیلات
آدرس