فرم‌ها
فرم اندازه‌گیری استرس حرارتی
چک لیست‌های برنامه خوداظهاري كارفرمایان در زمینه بهداشت كار+ راهنمای تکمیل
فرم‌های گزارش اقدامات ارگونومی
  • 1396/7/25 سه‌شنبه فرم‌های گزارش اقدامات ارگونومی
    فرم گزارش شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و آموزش‌های ارائه شده + فرم گزارش اقدامات اصلاحی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و مستندات مربوطه
فرمهای مورد نیاز جهت صدور مجوز شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه ای
فرم گزارش اندازه گیری صدا و دستور عمل نحوه تکمیل آن
  • 1392/12/5 دوشنبه فرم گزارش اندازه گیری صدا و دستور عمل نحوه تکمیل آن
    هدف از تکمیل این فرم: اظهارنظر در خصوص وضعیت صدای کارگاه،با جمع آوری اطلاعاتی پیرامون میزان صدای محیطی و یا مواجهات فردی کارگر با صدا در کارگاه یا واحدهای کارگاهی و نیزمواردی که در نحوه توزیع وکیفیت صدا موثرمی باشند .
فرم پرونده پزشکی شاغل (معاينات سلامت شغلی) و دستورالعمل تكميل آن