معاون فنی مرکز بهداشت استان
دکتر ناهید یزدی
  • دکتر ناهید یزدی حوزه مدیریت معاون فنی مرکز بهداشت استان - مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت