تازه های سلامت کار
کارگاه آموزشی پزشکان طب کار استان قزوین برگزار گردید.
پزشکان انجام دهنده معاینات سلامت شغلی استان قزوین در خصوص نحوه ثبت اطلاعات در سامانه جامع مدیریت بازرسی و برنامه ادغام بیماریهای غیرواگیر در برنامه سلامت شغلی آموزش دیدند.
برنامه استراتژیک بهداشت حرفه ای
برنامه استراتژیک واحد بهداشت حرفه ای معاونت‌ بهداشتی دانشگاه
شاخص های بهداشت حرفه ای
وضعیت استان قزوین از نظر شاخص های بهداشت حرفه ای
همایش مسئولین خانه های بهداشت کارگری استان با محور سلامت روان در محیط کار
این همایش با حضور بیش از 200 نفر از مسئولین خانه های بهداشت کارگری استان برگزار شد.
فرم های گزارش اقدامات ارگونومی
فرم گزارش شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و آموزشهای ارائه شده + فرم گزارش اقدامات اصلاحی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و مستندات مربوطه
برگزاری جلسه آموزشی بیمارستان‌های استان در خصوص برنامه بهداشت محیط بیمارستان
دراین جلسه در خصوص آخرین دستورالعمل‌ها و استاندارتهای پسماندهای شیمیایی- دارویی صحبت شد
بازرسان بهداشت حرفه ای استان با بهداشت حرفه ای پرتو لیزر آشنا شدند
این کارگاه با هدف توانمند سازی بازرسان بهداشت حرفه ای در حیطه پرتوها در محیط کار انجام شد .
جلسه توجیهی کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستان های استان
جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در بیمارستان های استان،
تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای
این تعرفه ها مصوب 1395 هیات وزیران می باشد.