تازه های سلامت کار
فرم های گزارش اقدامات ارگونومی
فرم گزارش شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و آموزشهای ارائه شده + فرم گزارش اقدامات اصلاحی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و مستندات مربوطه
برگزاری جلسه آموزشی بیمارستان‌های استان در خصوص برنامه بهداشت محیط بیمارستان
دراین جلسه در خصوص آخرین دستورالعمل‌ها و استاندارتهای پسماندهای شیمیایی- دارویی صحبت شد
بازرسان بهداشت حرفه ای استان با بهداشت حرفه ای پرتو لیزر آشنا شدند
این کارگاه با هدف توانمند سازی بازرسان بهداشت حرفه ای در حیطه پرتوها در محیط کار انجام شد .
جلسه توجیهی کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستان های استان
جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در بیمارستان های استان،
تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای
این تعرفه ها مصوب 1395 هیات وزیران می باشد.
فراخوان همكاري پزشکان طب کار
فراخوان همكاري پزشکان طب کار جهت معاينات سلامت شغلي رانندگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي
اولین همایش مسئولین خانه های بهداشت کار استان قزوین در سال 1396
گزارش بازدید کارشناسان بهداشت حرفه ای سازمان امورزندانها وبنیاد تعاون کشور از فعالیت های بهداشت حرفه ای در زندان
بازدید کارشناسان مرکزبهداشت استان از معدن سرب وروی استان