شرح وظایف
امروزه نظام‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها و مراکز به‌عنوان اعضای حسی مدیریت عمل می‌کنند و سازمان را در ترسیم نمای فعلی و دورنمای راهبردی کمک می‌نمایند. لذا نظـام اطلاعاتی مناسب می‌تواند شـواهد لازم را برای تصمیم‌گیری و عملکرد مدیریت سازمان فراهم آورد. حاصل یک نظام اطلاعاتی مطلوب، شاخص‌هایی هستند که اساس تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بوده و عملکردها را در حوزه‌های مختلف سنجش و ارزیابی می‌نمایند. 
در نظام سلامت نیز گردآوری آمار و اطلاعات یکی از اجزا مهم سیستم بوده که  اهم روش‌های جمع‌آوری داده‌ها شامل:  1- سرشماری؛  2- نظام ثبتی؛  3- بررسی‌ها و تحقیقات؛  4- گزارشات دوره‌ای، می‌باشد. 
مأموریت واحد آمار و فناوری اطلاعات ارتقا و توسعه فرآیندهای استاندارد نظام جاری اطلاعات سلامت، تهیه و گزارش اطلاعات، شاخص‌های معتبر و به‌هنگام حاصل از نظام جاری اطلاعات و نتایج تحقیقات ازطریق هماهنگی، تعامل، مشارکت درون بخشی و فرابخشی با بکارگیری فناوری کارا، نوین و مؤثر به منظور بکارگیری دانش حاصل در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های نظام سلامت در راستای نیل به سلامت مردم استان است.
دورنمای مورد نظر، واحد مرجع اصلی تجزیه و تحلیل، ارتقا و توسعه فرآیندهای نظام جاری اطلاعات حوزه سلامت، بسترسازی و بکارگیری تحقیقات کاربردی، گزارش‌دهی و اعلام اطلاعات، شاخص‌ها و نتایج پژوهش‌های انجام شده در بخش سلامت برای استفاده در برنامه‌ریزی و تصمیم سازی و فعالیت علمی و پژوهشی است.
  •  برنامه‌ها
1.  برنامه نظام جامع آمار و اطلاعات شبکه سلامت کشور (HNIS)
2.  برنامه زیج حیاتی
3.  برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ
4.  برنامه آمار جمعیت
5.  برنامه آمار مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی
6. برنامه تهیه مجموعه گزارشات (سالنامه آماری، پیک آماری، اهداف خرد و کلان، پیشرفت برنامه استراتژیک، گزارش عملکرد سالانه، گزارشات 2ماهه، شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاهها، پاسخ به آمارهای درخواستی و ...)

7. برنامه احصا شاخصهای عدالت در سلامت استان سال 92 (اجرای برنامه‌های مقطعی مرتبط با سلامت: تنظیم سند سیاست نظام  دیده‌بانی شاخصهای سطح اثر و پیامد سلامت و عدالت در سلامت استان سال 91-89 و ...)