شرح وظایف
امروزه نظام های اطلاعاتی در سازمان ها و مراکز به عنوان اعضای حسی مدیریت عمل می کنند و سازمان را در ترسیم نمای فعلی و دورنمای راهبردی کمک می نمایند. لذا نظـام اطلاعاتی مناسب می تواند شـواهد لازم را برای تصمیم گیری و عملکرد مدیریت سازمان فراهم آورد. حاصل یک نظام اطلاعاتی مطلوب، شاخص هایی هستند که اساس تصمیم گیری و برنامه ریزی بوده و عملکردها را در حوزه های مختلف سنجش و ارزیابی می نمایند.
در نظام سلامت نیز گردآوری آمار و اطلاعات یکی از اجزا مهم سیستم و اهم روش های جمع آوری داده ها شامل 1- سرشماری 2- نظام ثبتی 3- بررسی ها و تحقیقات 4- گزارشات دوره ای می باشد.
ماموریت واحد آمار و فناوری اطلاعات ارتقا و توسعه فرایندهای استاندارد نظام جاری اطلاعات سلامت، تهیه و گزارش اطلاعات، شاخص های معتبر و بهنگام حاصل از نظام جاری اطلاعات و نتایج تحقیقات از طریق هماهنگی، تعامل، مشارکت درون بخشی و فرابخشی با بکارگیری فن آوری کارا، نوین و موثر به منظور بکارگیری دانش حاصل در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های نظام سلامت در راستای نیل به سلامت مردم استان است.
دورنمای مورد نظر، واحد مرجع اصلی تجزیه و تحلیل، ارتقا و توسعه فرایندهای نظام جاری اطلاعات حوزه سلامت، بسترسازی و بکارگیری تحقیقات کاربردی، گزارش دهی و اعلام اطلاعات، شاخص ها و نتایج پژوهش های انجام شده در بخش سلامت برای استفاده در برنامه ریزی و تصمیم سازی و فعالیت علمی و پژوهشی  است.
 
برنامهها
1.    برنامه نظام جامع آمار و اطلاعات شبکه سلامت کشور (HNIS)
2.    برنامه زیج حیاتی
3.    برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ
4.    برنامه آمار جمعیت
5.    برنامه آمار مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی
6.    برنامه تهیه مجموعه گزارشات (سالنامه آماری، پیک آماری، اهداف خرد و کلان، پیشرفت برنامه استراتژیک،
گزارش عملکرد سالانه، گزارشات 2 ماهه، شاخص
های ارزیابی عملکرد دستگاهها، پاسخ به آمارهای درخواستی و ...)
7.    برنامه احصا شاخص های عدالت در سلامت استان سال 92 (اجرای برنامه های مقطعی مرتبط با سلامت : تنظیم
سند سیاست نظام دیده بانی شاخص
های سطح اثر و پیامد سلامت و عدالت در سلامت استان سال 91-89 و ...)