شرح وظایف
  استراتژي ها:
هماهنگي درون بخشي
هماهنگي برون بخشي
آموزش
 فعاليت ها:
توجيه مسئولين بهداشتي – مديران شبكه ها و مراكز بهداشت شهرستان
تشكيل جلسات هماهنگي درون بخشي و برون بخشي تهيه محتواي آموزش
توجيه كارشناسان دهان و دندان شهرستان
توجيه كارشناسان ستادي استان
توجيه دندانپزشكان و بهداشتكاران مراكز بهداشتي درماني
بازآموزي كاردانان بهداشتي
آموزش و بازآموزي معلمان داوطلب
آموزش والدين، مراجعين به مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت
تهيه فرمهاي مراقبت كودكان و مادران باردار و شيرده براي داخل پرونده هاي خانوار
معاينه دهان و دندان گروههاي هدف بويژه دانش آموزان
تهيه لوازم مصرف دندانپزشكي
سرويس و نگهداري لوازم و تجهيزات دندانپزشكي
تهيه و ارسال دهان شويه سديم
نظارت