شرح وظایف
 
 • جمع آوري و تحليل اطلاعات و آمار فعاليت ها و گزارش به اداره سلامت نوجوانان جوانان و مدارس
 • بررسي و شناخت  وضع موجود بمنظور تعيين نياز ها و اولويت ها
 • همكاري در انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان جوانان و مدارس
 • تشكيل كميته هاي علمي و فني استاني بمنظور بهره گيري از تجارب
 • برگزاري كارگاه ، سمينارو كنفرانس علمي در رابطه با فعاليتهاي سلامت نوجوانان جوانان و مدارس
 • تهيه مواد و مطالب لازم در زمينه سلامت نوجوانان جوانان و مدارس براي آموزش همگاني با اولويت دانش اموزان ، معلمين ، كاركنان مدارس و والدين دانش آموزان
 • آموزش تكنولوژي هاي جديد خدمات سلامت نوجوانان جوانان و مدارس از طريق پيش بيني و تهيه برنامه اجرايي آموزش
 • اجراي ضوابط ، استاندارد ها و دستورالعمل هاي ابلاغي
 • بررسي و شناخت مسائل و مشكلات شهرستان ها و همكاري در جهت رفع آن ها
 • پيشنهاد و همكاري در تهيه و تدارك تجهيزات و ملزومات مورد نياز واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس
 • ايجاد هماهنگي هاي درون بخشي
 • برقراري هماهنگي بين واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس با ساير بخش هاي توسعه
 • هماهنگي و همكاري با ادارات كل آموزش و پرورش استان
 • جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس ، والدين دانش آموزان و ساير افراد در ارتقاء سلامت نوجوانان جوانان و مدارس
 • همكاري با اداره سلامت نوجوانان جوانان و  مدارس در برنامه ريزي تفصيلي
 • همكاري در تدوين پيشنهاد بودجه
 • هزينه كرد اعتبارات ارسالي مربوط به سلامت نوجوانان جوانان و مدارس
 • نظارت ، كنترل و ارزشيابي مستمر و مداوم از فعاليت هاي بهداشت مدارس