شرح وظایف

شرح وظايف كارشناس مسؤول واحد سلامت روان ، اجتماعي و پيشگيري از اعتياد و الكل:

·         برگزاري كميته دانشگاهي سلامت روان

·         پذيرش مسئوليت علمي – اجرايي برنامه‌هاي سلامت روان تحت نظارت معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي

·         برنامه‌ريزي آموزش پزشك عمومي به منظور تكميل سطح سوم ارايه خدمات سلامت روان شهرستانها مطابق دستورالعمل

·         برنامه ريزي آموزش پزشكان عمومي شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي به منظور ارتقاء كيفيت علمي ارايه خدمات در برنامه سلامت روان مطابق با دستورالعمل

·         آموزش كارشناسان مرتبط با برنامه سلامت روان

·         نظارت علمي بر تهيه متون – پوستر – پمفلت و نشريات مرتبط با برنامه سلامت روان

·         نظارت بر سيستم ارجاع برنامه سلامت روان

·         نظارت علمي بر فعاليت پزشكان عمومي در حيطه برنامه سلامت روان

·         برنامه ريزي و نظارت علمي و اجرايي مرتبط با برنامه در هفته سلامت روان

·         مشاركت در امر پايش برنامه‌هاي اجرا شده در سطح شبكه

·         اجراي برنامه‌هاي آموزشي – كارگاهي – جلسات و همايش ها

·         برنامه ريزي جهت باز آموزي پرسنل شبكه بهداشتي- درماني

·         برگزاري كلاس آمار و مروري بر نحوه دستورالعمل ها

·         آموزش نيروهاي بدو خدمت

·         برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت معلمين و والدين مدارس مروج سلامت در استان

·         نظارت بر مدارس مروج سلامت

·         شركت در جلسات بين بخشي

·         ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پيشگيري از بروز اختلالات روانپزشكي و ارتقاء سطح سلامت روان جامعه (شامل: مهارت‌هاي زندگي، فرزند پروري، مشاوره تحصيلي، مشاوره خانوادگي و مشاوره قبل از ازدواج، پيشگيري از اعتياد و الكل) به صورت فردي و گروهي

·         تسهيل دسترسي به خدمات مددكاري اجتماعي براي بيماران

·         برگزاري كارگاه هاي آموزشي در جهت پيشگيري از اعتياد و الكل در استان

·         نظارت بر مراكز ترك اعتياد و همكاري با تيم بازرسي استان

·         نظارت بر مركز گذريDIC و جمع آوري آمار ارسالي از اين مركز و ارسال به وزارت متبوع

·         نظارت بر كلينيك مثلثي و و جمع آوري آمار ارسالي از اين مركز و ارسال به وزارت متبوع

·         برنامه ريزي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي در زمينه پيشگيري از خودكشي

·         تهيه گزارش عملكرد ساليانه برنامه اعتياد و الكل

·         گردآوري اطلاعات و آمار فعاليتها و تحليل آنها

·         بررسي مسائل، مشكلات، تعيين نيازها و اولويت‌هاي استان در امر سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد و الكل

·         پيشنهاد و تدوين  برنامه‌هاي سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد و الكل  

·         برنامه ريزي سالانه، ميان و بلند مدت در امر سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد و الكل  

·         برآورد نيروي انساني مورد نياز و پيش بيني مكانيسم‌هاي تأمين آن

·         ارائه روش‌هاي اجرايي و علمي مبتني بر جامعه در جهت توانمندسازي عموم مردم (به ويژه گروه‌هاي هدف) در امر سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد و الكل  

·         پيشنهاد بودجه و پيش بيني مكانيسم‌هاي تأمين و تعيين چگونگي و نظارت بر هزينه كرد آنها در مراكز بهداشت استان

·         تدوين، استانداردها و دستورالعمل‌هاي غربالگري، پيشگيري، مراقبت، درمان، بازتواني در حوزه سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل و پايش و ارزشيابي برنامه‌ها

·         تهيه و تدوين پروتكل‌هاي غربالگري، پيشگيري، مراقبت و درمان و بازتواني بيماري‌هاي رواني، اجتماعي و اعتياد و الكل با همكاري مراكز آموزش عالي، نهادها و انجمن‌هاي صنفي، علمي، ملي

·         هدايت دانشگاه‌هاي استان در برنامه ريزي راهبردي، عملياتي و تفضيلي و كمك به انجام آن در حيطه سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل

·         تصدي نمايندگي معاونت بهداشتي در جهت همكاري و هماهنگي درون و برون بخشي با واحدها و سازمان‌هاي وابسته در امور سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل

·         همكاري با سازمانها و مراكز علمي و تحقيقاتي ملي، منطقه‌اي در اجراي برنامه‌هاي آموزش سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل

·         نظارت و پايش برنامه‌هاي سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد و الكل در مراكز بهداشتي – درماني استان

·         ارزشيابي برنامه ها و انجام مطالعه بار بيماريها در سطح استان    

·         تهيه و ارائه گزارش‌هاي فني و جامع از اجراي سياستها و برنامه‌هاي سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل و انعكاس آن به مبادي ذيربط

·         تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي استان در حوزه سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل و پيگيري اجرا و نظارت بر حسن اجراي آن

·         ساماندهي و توانمندسازي سازمانها و گروه‌هاي مردم نهاد فعال در حيطه‌هاي مرتبط با سلامت

·         پيگيري استانداردهاي بيمارستاني و پيگيري توسعه اورژانس‌هاي روانپزشكي و اعتياد و مراكز بستري كوتاه مدت
درمان اعتياد

·         مشاركت در تدوين نظام سطح بندي خدمات درماني در امور مرتبط با توجه به نياز و تواناييها از طريق مشاركت و هماهنگي با ديگر حوزه‌هاي وزارت متبوع

·         هماهنگي و پيگيري تشكيل جلسات منظم جلسات كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پيگيري مصوبات كميته مذكور و نظارت بر حسن اجراي مصوبات

·         ارتقاء و توسعه سلامت خانواده با تأكيد بر موضوع سلامت رواني جنسي و طراحي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي به منظور ساماندهي مراكز درماني و مشاوره و تأمين نيازهاي مردم

·         برنامه ريزي و نظارت و ارزيابي برنامه‌هاي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب ناشي از اعتياد و الكل

·         هماهنگي در جهت تشكيل جلسات كميته سلامت رواني اجتماعي و نظارت بر جسن اجراي مصوبات آن

·         پيگيري و تشكيل كميته و كاهش آسيب و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن

 

 

 شرح وظايف كارشناسان  واحد سلامت روان، اجتماعي و پيشگيري از  اعتياد و الكل :

·         هماهنگي جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان

·         ثبت، جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشكي و تهيه گزارش‌هاي ماهانه وساليانه

·         تهيه وتدوين متون  آموزشي جهت ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

·         ارتقاء آگاهي و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازي از طريق تدوين و انتشار متون آموزشي يا از طريق رسانه‌ها

·         مشاركت در برگزاري كارگاه‌هاي كشوري و استاني جهت ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

·         برگزاري جلسات كارشناسي با حضور كارشناسان مراكز بهداشتي درماني يا اساتيد و مسئولين سازمان‌هاي ذيربط جهت تبادل نظر، تصميم گيري و برنامه ريزي در سطح استان

·         مشاركت در تدوين طرحها و دستورالعمل‌هاي كشوري

·         تعيين و محاسبه شاخص‌هاي استاني برنامه ادغام سلامت روان

·         پايش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان

·         جمع آوري و ثبت آمار خودكشي و ارسال آن به وزارت متبوع

·         هماهنگي جهت جلب مشاركت و حمايت مسئولين و سياست گذاران در اجراي برنامه‌هاي سلامت روان

·         هماهنگي جهت ارزشيابي برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجراي برنامه

·         مشاركت درون بخشي و بين بخشي با ساير سازمانها جهت ارتقاء برنامه‌هاي سلامت روان

·         همكاري و مشاركت با كارشناسان و مسئولين سلامت روان مراكز بهداشتي درماني استان در اجرا و پيشبرد برنامه‌ها و راهبردي و هدايت فعاليت‌هاي آنها

·         ارتقاء و بازنگري اجزاي مختلف برنامه ادغام سلامت روان متناسب با نيازهاي شبكه سلامت روان و با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي كشوري

·         مستند سازي اقدامات انجام شده و تدوين گزارش عملكردهاي ساليانه

·         تعيين اهداف، چشم انداز، رسالت و برنامه‌هاي عملياتي آتي مرتبط با برنامه‌هاي سلامت روان

·         آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهيم سلامت روان به منظور افزايش آگاهي و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشكلات رواني

·         آموزش به گروه‌هاي در معرض خطر و بيماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشكي و مراقبت از بيماران

·         آموزش و بازآموزي بهورزان، كاردانان و رابطين بهداشتي (سطح اول ارائه خدمات)

·         ارائه مشاوره و حمايت‌هاي روان شناختي به بيماران مبتلا به اختلالات جسمي صعب العلاج (بيماري‌هاي قلبي، سرطان، ايدز، معلوليت‌هاي جسمي) جهت افزايش توان مقابله با اختلالات جسمي و پيشگيري از بروز اختلالات روانپزشكي

·         پايش و نظارت عملكرد بهورزان، كاردانان و رابطين بهداشتي (سطح اول ارائه خدمات)

·         مشاركت در تهيه گزارش‌هاي آماري براي سطح بالاتر ارائه خدمات

·         شناسايي و غربالگري اختلالات روانپزشكي و مشكلات رفتاري در جمعيت تحت پوشش تيم سلامت در گروه‌هاي سني مختلف

·         ارجاع بيماران روانپزشكي به سطوح بالاتر

·         ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختي در بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشكي

·         ارائه حمايت‌هاي رواني – اجتماعي در حوادث و بلايا و مداخله در بحران

·         پيگيري و مراقبت بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشكي

·         ارائه مشاوره توان بخشي براي بيماران شديد

·         آموزش مهارت‌هاي اجتماعي و فعاليت‌هاي روزمره زندگي براي بيماران شديد

·         تسهيل دسترسي بيماران شديد به خدمات مددكاري اجتماعي (بهزيستي و كميته امداد)

·         ارائه مشاوره توان بخشي و حمايت‌هاي روان شناختي از خانواده بيماران شديد

·         پذيرش بيماران و انجام درمان‌هاي غير دارويي، مشاوره و انجام مداخلات حمايتي

·         انجام مداخلات پيشگيري جهت ارتقاء آگاهي جامعه