پرسنل
علی طایفه
  • علی طایفه واحد سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد رئیس گروه سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد
دکتر لادن محمدزاده