پرسنل
علی طایفه
  • علی طایفه واحد سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد کارشناس مسئول واحد سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد