پرسنل
دکتر ناهید یزدی
  • دکتر ناهید یزدی حوزه مدیریت - گروه سلامت جمعیت و خانواده معاون فنی مرکز بهداشت استان - مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده
نوشین جنتی فر
  • نوشین جنتی فر گروه سلامت جمعیت و خانواده رئیس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری
فاطمه بابایی
  • فاطمه بابایی گروه سلامت جمعیت و خانواده کارشناس مسئول سلامت نوزادان و کودکان
شهرزاد مهرآئین
بی بی سارا شیخ
  • بی بی سارا شیخ گروه سلامت جمعیت و خانواده کارشناس سلامت میانسالان - برنامه سلامت سالمندان - برنامه نظام مرگ کودکان 1-59 ماهه
مریم سلطانی
نرگس شلویری
  • نرگس شلویری گروه سلامت جمعیت و خانواده کارشناس مسئول سلامت میانسالان و سالمندان