پرسنل
نوشین جنتی فر
فاطمه بابایی
شهرزاد مهرآئین
بی بی سارا شیخ
  • بی بی سارا شیخ کارشناس برنامه سلامت سالمندان و برنامه نظام مرگ کودکان 1-59 ماهه
مریم سلطانی
نرگس شلویری
  • نرگس شلویری مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده - کارشناس مسئول سلامت میانسالان