پرسنل
دکتر شیوا لقایی
  • دکتر شیوا لقایی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
دکتر بهزاد نجف پور
  • دکتر بهزاد نجف پور گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
صفدر  کریمی
  • صفدر کریمی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
ستار بهشتی
  • ستار بهشتی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
علی قندیان
  • علی قندیان گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر