پرسنل
هاشم علیجانی
  • هاشم علیجانی مرکز مدیریت شبکه مشاور معاون بهداشتی و مدیر مرکز مدیریت شبکه
خدیجه سادات حسینی
  • خدیجه سادات حسینی مرکز مدیریت شبکه استان رئیس گروه گسترش شبکه های بهداشتی و کارشناس مسئول بهورزی
مقصود پورمحمدی
  • مقصود پورمحمدی مرکز مدیریت شبکه . مسئول برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده مرکز مدیریت شبکه
زهرا فتاحی
  • زهرا فتاحی مرکز مدیریت شبکه کارشناس مسئول گسترش شبکه های بهداشتی مرکز مدیریت شبکه استان و مسئول برنامه جلب مشارکتهای مردمی
زهرا کشاورز قاسمی
زهرا برجی خانی اوانکی
مرتضی آبروان
مهندس وحید زارعی
مهندس مریم چالیزاده
مهندس مژگان کاکاوند
سمانه ذوالقدر