پرسنل
هاشم علیجانی
  • هاشم علیجانی مرکز مدیریت شبکه مشاور معاون بهداشتی و مدیر مرکز مدیریت شبکه
خدیجه سادات حسینی
زهرا فتاحی
  • زهرا فتاحی مرکز مدیریت شبکه کارشناس مسئول گسترش شبکه های بهداشتی مرکز مدیریت شبکه استان و مسئول برنامه جلب مشارکتهای مردمی
زهرا کشاورز قاسمی
مریم چالیزاده
محمود صفاریوسفی
مقصود  پورمحمدی
  • مقصود پورمحمدی مرکز مدیریت شبکه . مسئول برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده مرکز مدیریت شبکه
مژگان کاکاوند
نوشین علی جمشیدی
سمانه ذوالقدر
مرتضی آبروان
زهرا برجی خانی