امور عمومی

امور عمومی

شرح وظایف امور اداری:

- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدها

- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

- تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های داخلی مربوطه

- شرکت در کمیسیونها، سمینارها و جلسات و تهیه گزارشات لازم

- سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای آن

- برنامه ریزی و تشخیص و سرپرستی امور مختلف توسعه منابع و مشارکت عمومی

- تایید پاس اداری و مرخصی تا یک روز پرسنل

- تائید برگه ماموریت کارکنان در محل مربوطه

- نظارت و تایید کلیه امور مربوط به خریدها، حواله ها، هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات و امکانات

- بازدید اداری و پایش های استانی از مراکز تحت پوشش استان و ارائه گزارش مربوطه

- انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مقام مافوق

- دبیرخانه:

- تفکیک و ثبت

- تایپ

- بایگانی

- ارسال و مراسلات

-کارگزینی:

- ثبت وضعیت حضور و غیاب

- امور ارجاعی از مسئولین

- امور مالی:

- دریافت درخواستها و حواله اعتبارات

- تنظیم و ثبت اسناد مالی

- دریافت و پرداخت

- توزیع اعتبارات ابلاغی در واحدهای بهداشتی استان

- تدارکات:

- دریافت درخواست و حواله خرید

- انجام امور کارپردازی

- انبار:

- نگهداری کالاها و ملزومات

- ورود و خروج کالا طی فرایند لازم

- اموال:

- ثبت و برچسب گذاری اموال

- کنترل ورود و خروج کالا از انبار

- خدمات:

- نقلیه

- تاسیسات و نگهداری

- نگهبانی

- خدمتگزاران

- دبیرخانه نظام مشارکت:

- دریافت پیشنهادات رسیده

- برگزاری جلسات مربوطه