تازه ها
فصلنامه بهورز سال بیست و نهم (شماره 102) پاییز 1398
پزشکی و پیراپزشکی
دستورعمل اجرايي برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
نسخه 19-1
مراکز خدمات جامع سلامت
سناریوی مرگ مادر
صفحه11 فصلنامه بهورز (شماره101)
اصول مذاکره برای پیشبرد برنامه‌های سلامت
صفحه2 تا7 فصلنامه بهورز (شماره101)
فصلنامه بهورز سال بیست و نهم (شماره 101) تابستان 1398
پزشکی و پیراپزشکی
فصلنامه بهورز سال بیست و نهم؛ شماره 100؛ بهار 1398
پزشکی و پیراپزشکی
الگوسازی کارکنان نظام سلامت درسبک زندگی سالم درقالب مصاحبه
برگرفته از فصلنامه بهورزی
بار دیگر، خیّرین به کمک حوزه سلامت آمدند
آیین آغاز عملیات ساختمانی مرکز خیریه خدمات جامع سلامت مرحومه مهرانگیز مرتضوی
جلسه آموزشی آشنایی با پروتکل های اعزام موارد اورژانسی ویژه پزشکان شاغل در مراکز
در راستای اجرای تفاهم نامه فی‌مابین معاونت بهداشتی ، معاونت توسعه و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی