مسئولین و کارشناسان
دکتر سید سعید صدقی اسکویی
دکتر ناهید یزدی
دکتر اسماعیل کلهر
هاشم علیجانی
دکتر شیوا لقایی
 • دکتر شیوا لقایی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
حبیب اله چگینی
سعید مافی
دکتر سولماز فرخ زاد
علی طایفه
 • علی طایفه واحد سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد کارشناس مسئول واحد سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد
شیرین نادری
زهرا کشاورز قاسمی
عطیه رزازی
 • عطیه رزازی واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه
اکبر بهرامی
 • اکبر بهرامی اداره امورعمومی(توسعه منابع و مشارکت) . مدیر امور عمومی
محسن نوری
 • محسن نوری گروه مدیریت خطر بلایا و پدافند غیرعامل مدیر گروه مدیریت خطر بلایا و پدافند غیرعامل
محمود صفاریوسفی
علی جعفری
 • علی جعفری واحد بهداشت حرفه ای - کارشناس بهداشت حرفه ای - مسئول وب سایت
خانم دکتر نسرین تنکابنی
مژگان عباسی
شهروز شکری مژدهی
 • شهروز شکری مژدهی واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی کارشناس تغذیه واحد بهبود تغذیه جامعه
فهیمه مصطفایی
نوشین جنتی فر
مقصود پورمحمدی برسری
غلامرضا احدی
ابوالحسن شاهری
فاطمه بابایی
فاطمه ناجی امیدی
شهرزاد مهرآئین
بی بی سارا شیخ
الهام کاکاوند
مریم سلطانی
مینا شهسواری
مرتضی آبروان
 • مرتضی آبروان مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی استان قزوین کارشناس گسترش
دکتر بهزاد نجف پور
 • دکتر بهزاد نجف پور گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
دکتر اکبر یوسفی
آمنه خالقی
زهرا فتاحی
 • زهرا فتاحی مرکز مدیریت شبکه مسئول برنامه های تحول سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر » و « مسئول برنامه جلب مشارکتهای مردمی »
جواد منهجی
 • جواد منهجی واحد روابط عمومی رابط روابط عمومی معاونت بهداشتی
نرگس شلویری
رضا طهماسبی پور
اکرم باحجب مقنیان
صفر فیض الهی
 • صفر فیض الهی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها کارشناس مبارزه با بیماریها – معاونت بهداشتی
صفدر کریمی
 • صفدر کریمی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها کارشناس مبارزه با بیماریها
مددخانی علیرضا
زهرا برجی خانی اوانکی
مژگان کاکاوند
نرگس زمانی
 • نرگس زمانی گروه آموزش و ارتقای سلامت . کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
شهلا عسکرپور
اکرم حمزه
خدیجه سادات حسینی
مریم چالیزاده
زهرا پیشدادیان
عبدالعلی پاک نهاد
مریم السادات بابایی
محمدرضا ایلبگ بهرام آبادی