مسئولین و کارشناسان
دکتر حمیدرضا نجاری
دکتر ناهید یزدی
دکتر اسماعیل کلهر
هاشم علیجانی
 • هاشم علیجانی مرکز مدیریت شبکه مشاور معاون بهداشتی و مدیر مرکز مدیریت شبکه
دکتر شیوا لقایی
 • دکتر شیوا لقایی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
شیرین نادری
حبیب اله چگینی
رفعیت یاحقی
 • رفعیت یاحقی گروه آموزش و ارتقای سلامت رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت
دکتر شیوا صالحی شهیدی
سجاد بحری
محسن نوری
 • محسن نوری گروه مدیریت خطر بلایا و پدافند غیرعامل سرپرست گروه مدیریت خطر بلایا و پدافند غیرعامل
دکتر سولماز فرخ زاد
 • دکتر سولماز فرخ زاد گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر دانشگاه
عطیه رزازی
 • عطیه رزازی واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه
خدیجه سادات حسینی
اکبر بهرامی
 • اکبر بهرامی اداره امورعمومی(توسعه منابع و مشارکت) . حراست رابط حراست و سرپرست امور عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه
زهرا فتاحی
 • زهرا فتاحی مرکز مدیریت شبکه کارشناس مسئول گسترش شبکه های بهداشتی مرکز مدیریت شبکه استان و مسئول برنامه جلب مشارکتهای مردمی
نوشین جنتی فر
علی جعفری
حمیدرضا خوشقدم
دکتر نسرین تنکابنی
 • دکتر نسرین تنکابنی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
مژگان عباسی
شهروز شکری مژدهی
 • شهروز شکری مژدهی واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی کارشناس تغذیه واحد بهبود تغذیه جامعه
زهرا کشاورز قاسمی
مریم چالیزاده
غلامرضا احدی
ابوالحسن شاهری
سیاوش نظری
عسکر شریف زاده
دکتر بهزاد نجف پور
 • دکتر بهزاد نجف پور گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
رضا طهماسبی پور
اکرم باحجب
فاطمه بابایی
 • فاطمه بابایی گروه سلامت جمعیت و خانواده کارشناس مسئول سلامت نوزادان و کودکان
اصغر پایون
فاطمه ناجی
 • فاطمه ناجی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
شهرزاد مهرآئین
محمود صفاریوسفی
بی بی سارا شیخ
عبدالعلی پاک نهاد
مریم السادات بابایی
نورمحمد جلیلوند
الهام کاکاوند
مریم سلطانی
مینا شهسواری
 • مینا شهسواری گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
صفدر کریمی
 • صفدر کریمی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
اکرم حمزه
مقصود پورمحمدی
 • مقصود پورمحمدی مرکز مدیریت شبکه . مسئول برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده مرکز مدیریت شبکه
علی کلهر چگینی
مریم مرادی
 • مریم مرادی واحد امور آزمایشگاهها کارشناس هماهنگ کننده امور آزمایشگاههای معاونت بهداشتی
محمود زمانی
 • محمود زمانی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
علیرضا حبیبی
 • علیرضا حبیبی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
دکتر لادن محمدزاده
غلام اسلامی
زهرا اسکندری
 • زهرا اسکندری واحد امور آزمایشگاهها کارشناس امور آزمایشگاههای معاونت بهداشتی
حامد تردست
سمانه دهبان
خدیجه افشار
مینا الهام کیا
نوشین علی جمشیدی
سمانه ذوالقدر
مرتضی آبروان
دکتر اکبر یوسفی
آمنه خالقی
جواد منهجی
 • جواد منهجی واحد روابط عمومی رابط روابط عمومی معاونت بهداشتی
نرگس شلویری
آمنه احدی زاده
 • آمنه احدی زاده گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
علیرضا مددخانی
زهرا برجی خانی
مژگان کاکاوند
نرگس زمانی
 • نرگس زمانی گروه آموزش و ارتقای سلامت . کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
زهرا پیشدادیان
محمدرضا ایلبگ بهرام آبادی