مسئولین و کارشناسان
دکتر حمیدرضا نجاری
دکتر ناهید یزدی
دکتر اسماعیل کلهر
هاشم علیجانی
 • هاشم علیجانی مرکز مدیریت شبکه مشاور معاون بهداشتی و مدیر مرکز مدیریت شبکه
دکتر شیوا لقایی
 • دکتر شیوا لقایی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
شیرین نادری
حبیب اله چگینی
رفعت یاحقی
 • رفعت یاحقی گروه آموزش و ارتقای سلامت رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت
دکتر نسرین تنکابنی
سجاد بحری
محسن نوری
 • محسن نوری گروه مدیریت خطر بلایا و پدافند غیرعامل سرپرست گروه مدیریت خطر بلایا و پدافند غیرعامل
عطیه رزازی
 • عطیه رزازی واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه
خدیجه سادات حسینی
 • خدیجه سادات حسینی مرکز مدیریت شبکه استان رئیس گروه گسترش شبکه های بهداشتی و کارشناس مسئول بهورزی
دکتر لادن محمدزاده
 • دکتر لادن محمدزاده گروه سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از عتیاد کارشناس مسئول سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد
زهرا فتاحی
 • زهرا فتاحی مرکز مدیریت شبکه کارشناس مسئول گسترش شبکه های بهداشتی مرکز مدیریت شبکه استان و مسئول برنامه جلب مشارکتهای مردمی
نوشین جنتی فر
علی جعفری
حمیدرضا خوشقدم
مژگان عباسی
 • مژگان عباسی واحد سلامت نوجوانان،جوانان ومدازس - کارشناس مسئول سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس
شهروز شکری مژدهی
 • شهروز شکری مژدهی واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی کارشناس تغذیه واحد بهبود تغذیه جامعه
زهرا کشاورز قاسمی
مریم چالیزاده
غلامرضا احدی
ابوالحسن شاهری
سیاوش نظری
عسکر شریف زاده
دکتر بهزاد نجف پور
 • دکتر بهزاد نجف پور گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
رضا طهماسبی پور
اکرم باحجب
فاطمه بابایی
اصغر پایون
فاطمه ناجی امیدی
شهرزاد مهرآئین
بی بی سارا شیخ
 • بی بی سارا شیخ کارشناس برنامه سلامت سالمندان و برنامه نظام مرگ کودکان 1-59 ماهه
عبدالعلی پاک نهاد
مریم السادات بابایی
نورمحمد جلیلوند
الهام کاکاوند
 • الهام کاکاوند واحد سلامت نوجوانان، جوانان ومدازس کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
مریم سلطانی
مینا شهسواری
صفدر کریمی
 • صفدر کریمی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
اکرم حمزه
مقصود پورمحمدی
 • مقصود پورمحمدی مرکز مدیریت شبکه . مسئول برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده مرکز مدیریت شبکه
مهندس حمید گلناری
محمدرضا یوسفی
 • محمدرضا یوسفی گروه سلامت روان اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد کارشناس سلامت روان اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد
اکبر بهرامی
 • اکبر بهرامی اداره امور عمومی(توسعه منابع و مشارکت)، حراست رابط حراست و سرپرست امور عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه
ستار بهشتی
 • ستار بهشتی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
مژگان کاکاوند
علی کلهر چگینی
مریم مرادی
 • مریم مرادی واحد امور آزمایشگاهها کارشناس هماهنگ کننده امور آزمایشگاههای معاونت بهداشتی
علی قندیان
 • علی قندیان گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
غلام اسلامی
حامد تردست
خدیجه افشار
مینا الهام کیا
سمانه ذوالقدر
مرتضی آبروان
دکتر اکبر یوسفی
آمنه خالقی
 • آمنه خالقی واحد سلامت نوجوانان،جوانان ومدازس کارشناس سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس
جواد منهجی
 • جواد منهجی واحد روابط عمومی رابط روابط عمومی معاونت بهداشتی
نرگس شلویری
 • نرگس شلویری مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده - کارشناس مسئول سلامت میانسالان
آمنه احدی‌زاده
علیرضا مددخانی
زهرا برجی خانی
نرگس زمانی
 • نرگس زمانی گروه آموزش و ارتقای سلامت . کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
زهرا پیشدادیان
محمدرضا ایلبگ بهرام آبادی