محتوای صفحه داخلی
 پزشكان متخصص طب كار: مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان متخصص طب كاراز طريق مركز تخصصي طب كار:
 1. اصل و تصوير پروانه بهره برداري مركز تخصصي طب كار
 2. اصل و تصوير پروانه مسئول فني مركز تخصصي طب كار
 3. فرم درخواست تكميل شده
مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان متخصص طب كاراز طريق مطب :
 1.  اصل و تصوير شناسنامه، كارت ملي و كارت نظام پزشكي   
 2. دو قطعه عكس 3 در 4
 3.  اصل و تصوير پروانه مطب
 4. ارائه اصل و تصوير سند مالكيت يا اجارهنامه ) داراي كد رهگيري( مطب 
 5. گواهي تاسيس مطب از واحد نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه مربوطه
 6. گواهي عدم فعاليت و مسئول فني بودن در ساير مراكز و درمانگاهها از واحد نظارت بر درمان معاونت  درمان دانشگاه مربوطه 
 7. تاييديه بهداشتي محل مطب از واحد بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه مربوطه
 8. گواهي عدم سوء پيشنه از سازمان نظام پزشكي
 9. آزمايش عدم اعتياد به مواد مخدر 
 10. فرم درخواست تكميل شده
مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان متخصص طب كار از طريق واحد كاري (كارگاهها و كارخانجات)
 1.  اصل و كپي شناسنامه، كارت ملي و كارت نظام پزشكي
 2. دو قطعه عكس 3 در 4
 3. اصل و كپي پروانه مطب
 4. قرارداد تمام وقت يا پاره وقت با واحد كاري )حداقل 51 ساعت در ماه با هر واحد كاري(
 5. گواهي عدم سوء پيشنه انتظامي از سازمان نظام پزشكي
 6. آزمايش عدم اعتياد به مواد مخدر
 7. فرم درخواست تكميل شده
 
پزشكان عمومي :

 

 مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان عمومي از طريق مطب
 1. اصل و كپي شناسنامه، كارت ملي و كارت نظام پزشكي
 2. يك قطعه عكس 3 در 4
 3. اصل و كپي پروانه مطب 
 4. ارائه اصل و كپي سند مالكيت يا اجاره نامه ) داراي كد رهگيري( مطب
 5. گواهي تاسيس مطب از واحد نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه مربوطه
 6. گواهي عدم فعاليت بعنوان مسئول فني در ساير مراكز و درمانگاهها در شيفت صبح و عصر از واحد نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه مربوطه
 7. تاييديه بهداشتي محل مطب از واحد بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه مربوطه 
 8. كپي گواهي بازآموزي مدون طب كار معادل 25 امتياز در 2 سال اخير ثبت شده در سامانه آموزش مداوم  كشور يا كپي مدرك MPH بهداشت حرفه اي 
 9. گواهي عدم سوء پيشينه انتظامي از سازمان نظام پزشكي  
 10. آزمايش عدم اعتياد به مواد مخدر  
 11. فرم درخواست  تكميل شده
مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان عمومي از طريق واحد كاري (كارگاهها و كارخانجات)
 1. اصل و كپي شناسنامه، كارت ملي و كارت نظام پزشكي
 2. دو قطعه عكس  3 در 4
 3. اصل و كپي پروانه مطب  
 4. كپي گواهي بازآموزي مدون طب كار معادل 25 امتياز در 2 سال اخير ثبت شده در سامانه آموزش مداوم كشور يا كپي مدرك MPH بهداشت حرفه اي
 5. قرارداد معاينات شغلي تمام وقت يا پاره وقت با واحد كاري )حداقل 51 ساعت در ماه با هر واحد كاري(  
 6. گواهي عدم سوء پيشينه انتظامي از سازمان نظام پزشكي  
 7. آزمايش عدم اعتياد به مواد مخدر 
 8. فرم درخواست تكميل شده   
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 8097
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53237332 تعداد بازديد زيرپورتال: 1913965 اين زيرپورتال امروز: 1066 سایت در امروز: 24757 اين صفحه امروز: 3