تازه ها
واحدهای دارای رتبه اول در ارزیابی عملکرد سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی قزوین معرفی شدند
معاونت بهداشتی، مراکز آموزشی - درمانی شهیدرجایی و 22 بهمن، شبکه بهداشت - درمان شهرستان آبیک و دانشکده دندانپزشکی، موفق به کسب رتبه‌های اول در ارزیابی عملکرد سال 1395 شدند
پایش اهداف و برنامه های اختصاصی معاونت بهداشتی
اهداف و برنامه های اختصاصی معاونت بهداشتی توسط کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه ، مطابق چک لیست مربوطه مورد پایش و بررسی قرار گرفت
پایش برنامه عملیاتی مرکزبهداشت شهیدبلندیان قزوین
برنامه عملیاتی بعنوان ابزاری اثربخش در تحقق چشم اندازها، راهبردها، اهداف و آرمان های نظام سلامت
برگزاری جلسه آموزشی درخصوص سامانه یکپارچه پایش برنامه عملیاتی ویژه کارشناسان برنامه عملیاتی شهرستان ها
آشنایی با نحوه کارکرد، چگونگی بارگذاری مستندات و نحوه گزارش گیری از سامانه یکپارچه پایش برنامه عملیاتی
بررسی شاخص های زیج حیاتی مناطق روستایی استان
زیح حیاتی به عنوان مهمترین جزء نظام مدیریت اطلاعات مبتنی بر PHC (مراقبتهای اولیه بهداشتی)
جلسه مجازی بررسی برنامه عملیاتی سال 96
بامشارکت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین وکلیه معاونین بهداشتی سراسرکشور
جلسه هماهنگی تدوین برنامه عملیاتی سال 1396 معاونت بهداشتی دانشگاه
فایل کالبد شکافی شفاهی مرگ
کتاب راهنمای برنامه ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ
با توجه به لزوم آگاهی بیشتر کارشناسان آمار با ساختار مدیریتی و اجرایی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ، شرح وظایف، چگونگی نظارت در کلیه سطوح، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های برنامه، بدین منظور فایل کتاب راهنمای برنامه ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ تهیه و تدوین شده توسط گروه اطلاعات و آمار نظام شبکه وزارت متبوع ارائه می گردد.