شرح وظایف
با  توجه به اهمیت تامین -توزیع - نگهداری و مصرف صحیح دارو درسیستم بهداشتی، امور دارویی معاونت بهداشتی مجموعه وظایفی شامل تامین و توزیع داروهای اساسی، برنامه ریزی به منظور  نظارت بر کارکرد همه واحدهای ارائه دهنده خدمات دارویی در حوزه تحت پوشش از جمله انبار دارویی شهرستانها، داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی، ثبت صحیح آمار و نظارت بر تاریخ انقضاء دارو و ارائه صحیح آن به ببمار و نظارت بر خانه های بهداشت از جهت بررسی کیفیت ارائه خدمات را بعهده دارد. لازم به ذکر است که آموزش و ارتقاء سطح آگاهی و مهارت کارکنان و همچنین سطح آگاهی افراد جامعه و تحقیقات و پژوهش های لازم در این زمینه مکمل خدمات مذکور می باشد.

شرح ظایف:
 
-          تهیه داروهای مورد درخواست سایر واحدهای معاونت بهداشتی و واحد های دارویی شهرستانها 
-          توزیع داروهای درخواستی مراکز در اسرع وقت
-          کنترل کمی و کیفی دارو های موجود در انبار
-          نظارت بر عملکرد فنی مسئولین امور دارویی واحدهای تابعه
-          هماهنگی جهت جابجایی داروهای تاریخ نزدیک بین مراکز و یا  با سایر دانشگاهها
-          تدوین متون آموزشی و بررسی متن های آموزشی ارسالی از مراکز
-          آموزش مسئولین امور دارویی بدو خدمت و بازآموزی
-          تشکیل جلسات کارشناسی و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات
-          باز نگری و اصلاح فرم های آماری
-          شرکت در جلسات و کارگاههای مرتبط
-          تهیه گزارشهای در خواستی
-          اجرای طرحهای تحقیقاتی در صورت لزوم
 
رسالت  :
تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت فرد و جامعه
خط مشی ها :
1-تامین، نگهداری و توزیع داروهای اساسی مورد نیاز حوزه معاونت بهداشتی
2- هماهنگی و تعامل با واحدهای مرتبط بین بخشی و درون بخشی
3- نظارت و پایش انبار دارویی و عملکرد واحد دارویی
4- آموزش و بازآموزی پرسنل در گیر امور دارویی