آلبوم عکس 94
يكشنبه 29 شهريور 1394 همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت در استان با حضور میهمانان کشوری- 23 شهریور-
همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت در استان   
1394/6/29 يكشنبه
همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت   
1394/6/28 شنبه
همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت در استان   
1394/6/29 يكشنبه
همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت در استان   
1394/6/29 يكشنبه

همایش «تبیین سیاست های کلی جمعیت»  در استان قزوین برگزار شد   
1394/6/28 شنبه
همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت در استان   
1394/6/29 يكشنبه