آلبوم عکس 94
يكشنبه 29 شهريور 1394 مصاحبه مدیران و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه با رسانه ها در سال 1394

مصاحبه مدیران و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه با رسانه ها در سال 1394   
1394/6/30 دوشنبه
مصاحبه مدیران و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه با رسانه ها در سال 1394   
1394/6/30 دوشنبه
مصاحبه مدیران و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه با رسانه ها در سال 1394   
1394/6/30 دوشنبه
مصاحبه مدیران و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه با رسانه ها در سال 1394   
1394/6/30 دوشنبه

مصاحبه مدیران و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه با رسانه ها در سال 1394   
1394/6/30 دوشنبه
مصاحبه مدیران و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه با رسانه ها در سال 1394   
1394/6/30 دوشنبه
مصاحبه مدیران و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه با رسانه ها در سال 1394   
1394/6/30 دوشنبه
مصاحبه مدیران و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه با رسانه ها در سال 1394   
1394/6/30 دوشنبه

مصاحبه مدیران و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه با رسانه ها در سال 1394   
1394/6/30 دوشنبه
مصاحبه مدیران و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه با رسانه ها در سال 1394   
1394/6/30 دوشنبه
مصاحبه مدیران و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه با رسانه ها در سال 1394   
1394/6/30 دوشنبه