آلبوم عکس 1395
دوشنبه 2 مرداد 1396 کارگاههای آموزشی با موضوع حفاظت تنفسی برگزار شده در طول سال 1395
30 آذر 1395 در سبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز   
1396/5/2 دوشنبه
30 آذر 1395 در سبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز4   
1396/5/2 دوشنبه
تاریخ 13 دی  1395 در سبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک   
1396/5/2 دوشنبه
تاریخ 13 بهمن 1395 در نیروگاه شهید رجایی 2   
1396/5/2 دوشنبه

30 آذر 1395 در سبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز   
1396/5/2 دوشنبه
تاریخ 10 دی 1395 در مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین   
1396/5/2 دوشنبه
تاریخ 13 دی 1395 در سبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک 2   
1396/5/2 دوشنبه
تاریخ 13 بهمن 1395 در نیروگاه شهید رجایی 3   
1396/5/2 دوشنبه

30 آذر 1395 در سبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز3   
1396/5/2 دوشنبه
تاریخ 10 دی 1395 در مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین 2   
1396/5/2 دوشنبه
تاریخ 13 بهمن 1395 در نیروگاه شهید رجایی   
1396/5/2 دوشنبه
تاریخ 13 بهمن 1395 در نیروگاه شهید رجایی   
1396/5/2 دوشنبه