آلبوم عکس 1396
سه‌شنبه 4 مهر 1396 برگزاری آیین گرامی داشت - روز بهورز28 شهریورماه96
تالار مرکزی دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)
1   
1396/7/4 سه‌شنبه
4   
1396/7/4 سه‌شنبه
6   
1396/7/4 سه‌شنبه
8   
1396/7/4 سه‌شنبه

2   
1396/7/4 سه‌شنبه
5   
1396/7/4 سه‌شنبه
7   
1396/7/4 سه‌شنبه
9   
1396/7/4 سه‌شنبه

3   
1396/7/4 سه‌شنبه