آلبوم عکس 1396
دوشنبه 11 دي 1396 برگزاری تجلیل از داوطلبان سلامت - 7 دی ماه 96 ا- انجام شد .
در محل سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1   
1396/10/11 دوشنبه
3   
1396/10/11 دوشنبه
5   
1396/10/11 دوشنبه
7   
1396/10/11 دوشنبه

2   
1396/10/11 دوشنبه
4   
1396/10/11 دوشنبه
6   
1396/10/11 دوشنبه