پرسش‌های متداول
سه‌شنبه 29 مرداد 1392 برای اخذ پروانه محل کسب خود نیاز به تایید بهداشتی دارم. چه باید کرد؟
1.       با داشتن برگه استعلام بهداشتی از اتحادیه مربوطه به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی به محل کسب خود مراجعه نمایید.
2.        با داشتن برگه استعلام بهداشتی از اتحادیه مربوطه به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمایید.