پرسشهاي متداول
سه‌شنبه 23 بهمن 1397 - قطره های خارجی بهتر هستند یا نوع ایرانی؟  با توجه به اینکه فرمولاسیون اکثر مکمل‌های خارجی با نسبت موجود در مکمل‌های ایرانی مغایرت داشته و کمتر از میزان توصیه شده وزارت بهداشت می باشد، استفاده از مکمل‌های خارجی توصیه نمی‌گردد.