پرسشهاي متداول
سه‌شنبه 23 بهمن 1397 - آیا قطره آهن باعث پوسیدگی دندان در کودکان می شود؟ تماس قطره آهن با دندان می‌تواند باعث ایجاد لکه‌های دندانی گردد، جهت پیشگیری از ایجاد لکه می‌توان راهکارهای ذکر شده در بند بالا را رعایت نمود. پوسیدگی دندانی که اغلب به اشتباه به قطره آهن ربط داده می‌شود، در واقع همان سندروم شیشه شیر می‌باشد که به علت تغذیه شبانه کودک با شیر مادر و عدم پاک کردن دندان‌ها بعد از شیر خوردن می‌باشد.