پرسشهاي متداول
سه‌شنبه 23 بهمن 1397 - بعد از دادن قطره آهن می‌توان به کودک شیر داد؟ پس از دادن قطره آهن به کودک، دادن شیر مادر مانعی ندارد ولی اگر شیرمصنوعی داده می‌شود، مصرف قطره آهن نباید همزمان با شیرمصنوعی باشد.