پرسشهاي متداول
يكشنبه 26 خرداد 1398 زمان شروع قطره‌های آ+د یا مولتی ویتامین و آهن چه موقع است و تا چه سنی باید ادامه داشته باشد؟
زمان شروع قطره‌های آ+د یا مولتی ویتامین از 5-3 روزگی است و باید تا پایان 2 سالگی ادامه داشته باشد و زمان شروع قطره آهن از پایان 6 ماهگی یا همزمان با شروع غذای کمکی است و باید تا پایان 2 سالگی ادامه داشته باشد.