پرسشهاي متداول
دوشنبه 30 ارديبهشت 1392 چگونه مي توانم در خصوص اينكه شغل من در گروه مشاغل سخت و زيان آور هست يا خير اطلاعات كسب كنم؟ تشخيص سخت و زيان آور بودن مشاغل به عهده كميته استاني مشاغل سخت و زيان آور مي باشد و صرفا بعد از بررسي كارشناسي  موضوع توسط هيات كارشناسي  متشكل از كارشناسان بازرس اداره كار و مركز بهداشت و بررسي شرايط كاري متقاضي مشخص مي شود.  متقاضيان بايستي فرم تقاضاي مخصوص را تكميل و تحويل دبيرخانه كميته استاني واقع در اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي بدهند.