پرسشهاي متداول
دوشنبه 30 ارديبهشت 1392 كارگران و كارفرمايان براي انجام معاينات دوره اي و قبل از استخدام به چه مراكزي بايد مراجعه كنند؟ بر اساس مقررات كليه معاينات دوره اي و قبل از استخدام در سطح استان قزوين بايستي از طريق مراكز مجاز طب كار داراي مجوز معتبر از معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي قزوين انجام گردد.